Pravidla pro vrácení peněz

Sequent AG
Allée des Défricheurs 4b
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
ID: 
CH10038023690

Tyto zásady vrácení peněz definují práva a povinnosti mezi stranami vyplývající z nákupu zboží nebo poskytování služeb v e-shopu na adrese sequentworld.com, který provozuje společnost SEQUENT AG. Nákupem zboží nebo objednáním služby v e-shopu na adrese sequentworld.com vyjadřujete svůj bezvýhradný souhlas s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.

DEFINICE

Zkratky a pojmy psané velkými písmeny mají význam uvedený v následující tabulce nebo v textu Podmínek. Uvedení zkratky nebo upřesnění pojmu v textu Podmínek je obvykle uvedeno v závorce slovy "dále" nebo "dále také".

Seller

Sequent AG
Allée des Défricheurs 4b
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
ID: 
CH10038023690

Purchaser

Každá osoba, ať už fyzická nebo právnická, která uzavírá smlouvu s prodávajícím. Kupujícím je buď spotřebitel, nebo podnikatel.

Cospotřebitel

Každá fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo nezávislé praxe či povolání, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo jinak jedná s Prodávajícím.

Entrepreneur

Jakákoli právnická osoba nebo soukromá osoba jednající v souvislosti se svým podnikáním nebo nezávislou praxí či povoláním

CObčanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Webové stránky

Webové stránky e-shopu umístěné na adrese sequentworld.com

Terms

Tyto všeobecné obchodní podmínky

1. VRÁCENÍ PENĚZ

1.1 Crowdfunding

Na produkty zakoupené prostřednictvím některé z našich crowdfundingových kampaní, jako je Kickstarter nebo Indiegogo, se nevztahují naše standardní zásady pro vrácení peněz.

Proč? Součástí myšlenky těchto kampaní je prokázat poptávku a vytvářet produkty v rychlém, na uživatele zaměřeném návrhovém cyklu. Oslovením v rámci crowdfundingových kampaní můžeme vyhodnotit naši poptávku, vybudovat si pevnější vztah s našimi prvními uživateli a využít zpětnou vazbu k tomu, abychom náš produkt udělali co nejúžasnější. Tyto crowdfundingové platformy však nejsou internetovými obchody, protože podporovatelé podporují celý projekt, kde jim bude zaslána odměna (produkt), jakmile bude projekt úspěšně spuštěn. Veškeré prostředky jsou použity na realizaci projektu, a proto jakékoli vracení a refundace způsobí poškození celého projektu.

Jistě, záruka na produkt stále platí.

1.2 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu do 60 dnů od:

 • dodání zboží Kupujícímu nebo poslední dodávky zboží, pokud je dodávka rozdělena do více dodávek;
 • prvního dodání zboží, jde-li o smlouvu trvající;
 • uzavření smlouvy, jedná-li se o smlouvu o poskytování služeb. služby;

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se na zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele povinným gravírováním, nevztahuje 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy a spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o prodeji takového zboží ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

1.3 Omezení práv Spotřebitele

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy za následujících okolností:

 • zboží bylo upraveno podle přání Spotřebitele, což zahrnuje i případy, kdy bylo zboží objednáno s rytinou na zakázku;
 • digitální obsah byl se souhlasem spotřebitele dodán spotřebiteli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • služby byly poskytnuty před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy se souhlasem spotřebitele;
 • cena zboží závisí na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a které mohou nastat v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy;

1.4 Vrácení zboží

Kupující je povinen vrátit obdržené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být vráceno kompletní spolu s veškerým souvisejícím příslušenstvím, dokumentací, nepoškozené a čisté.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží způsobené nadměrným používáním nebo nevhodným zacházením se zbožím. V takových případech je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody a odečíst ji od vrácené částky.

Pokud zboží nelze vrátit standardní poštovní službou, hradí kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

1.5 Vrácení peněz

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peníze bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým kupující provedl platbu.

Pokud Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání, je Prodávající oprávněn vrátit pouze náklady na nejlevnější způsob dodání.

Prodávající není v žádném případě povinen provést vrácení peněz dříve, než je zboží Prodávajícímu vráceno nebo než Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu již odeslal.

1.6 Obecné právo na odstoupení od smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co druhá strana podstatně poruší smlouvu. Porušení smlouvy se považuje za podstatné, pokud by smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by o tomto porušení věděla.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je smlouva porušena pouze prodlením s dodáním zboží, které je kratší než 3 měsíce.

1.7 Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy za následujících okolností:

 • kupující neuhradí cenu v plné výši do 15 dnů od uzavření smlouvy;
 • prodávající nemůže smlouvu splnit na základě okolností, které nemůže ovlivnit;
 • objednané zboží není skladem nebo se již nevyrábí;
 • kupující odmítne poskytnout potřebnou součinnost nebo ji neposkytne;
 • náklady na plnění smlouvy se mezi dnem platby a dnem dodání zboží podstatně zvýšily;