Všeobecné podmínky

Sequent AG
Allée des Défricheurs 4b
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
ID: 
CH10038023690

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi stranami vyplývající z nákupu zboží nebo poskytování služeb v e-shopu na adrese sequentworld.com, který provozuje společnost SEQUENT AG. Nákupem zboží nebo objednáním služby v e-shopu na adrese sequentworld.com vyjadřujete svůj bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

DEFINICE

Zkratky a pojmy psané velkými písmeny mají význam uvedený v následující tabulce nebo v textu Podmínek. Uvedení zkratky nebo upřesnění pojmu v textu Podmínek je obvykle uvedeno v závorce slovy "dále" nebo "dále také".

Seller

Sequent AG
Allée des Défricheurs 4b
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
ID: 
CH10038023690

Purchaser

Každá osoba, ať už fyzická nebo právnická, která uzavírá smlouvu s prodávajícím. Kupujícím je buď spotřebitel, nebo podnikatel.

Cospotřebitel

Každá fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo nezávislé praxe či povolání, která uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná

Entrepreneur

Jakákoli právnická osoba nebo soukromá osoba jednající v souvislosti se svým podnikáním nebo nezávislou praxí či povoláním

CObčanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Webové stránky

Webové stránky e-shopu umístěné na adrese sequentworld.com

Terms

Tyto všeobecné obchodní podmínky

1. CROWDFUNDING

1.1 Všeobecné podmínky

Na produkty zakoupené prostřednictvím některé z našich crowdfundingových kampaní, jako je Kickstarter nebo Indiegogo, se nevztahují naše standardní zásady pro vracení a vrácení peněz.

Proč? Součástí myšlenky těchto kampaní je prokázat poptávku a vytvořit produkty v rychlém, na uživatele zaměřeném návrhovém cyklu. Díky oslovení v rámci crowdfundingových kampaní můžeme vyhodnotit naši poptávku, vybudovat si pevnější vztah s našimi prvními uživateli a využít zpětnou vazbu k tomu, abychom náš produkt udělali co nejúžasnější. Tyto crowdfundingové platformy však nejsou internetovými obchody, protože podporovatelé podporují celý projekt, kde jim bude zaslána odměna (produkt), jakmile bude projekt úspěšně spuštěn. Veškeré prostředky jsou použity na realizaci projektu, a proto jakékoliv vracení a refundace způsobí poškození celého projektu.

Jistě, záruka na produkt stále platí.

1.2 Poplatky

Všechny produkty prodávané na platformách, jako je Kickstarter a Indiegogo, jsou dodávány jako DDU (Duties Delivered Unpaid). To znamená, že kupující musí zaplatit dovozní daně a daň z přidané hodnoty (DPH) v závislosti na místě určení.

Hodinky Sequent mohou podléhat daním, clům a poplatkům vybíraným cílovou zemí ("dovozní poplatky"). Příjemce zásilky je v zemi určení evidovaným dovozcem a je odpovědný za všechny dovozní poplatky.

2. PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE

Tato část shrnuje základní práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, které jsou dále upřesněny a upraveny v následujících částech podmínek. Kupujícímu se doporučuje, aby se seznámil s úplným zněním Podmínek.

2.1 Specifikace zboží a služeb

Specifikace zboží a služeb je v plném rozsahu dostupná na webových stránkách a Kupující si může tuto specifikaci kdykoli v průběhu nákupu v nákupním košíku a před odesláním konečné objednávky prohlédnout. Specifikace zboží a služeb je Kupujícímu k dispozici také prostřednictvím potvrzení objednávky zaslaného Kupujícímu na jeho e-mail. Specifikace zboží a služeb je nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.

2.2 Cena

Veškeré ceny jsou smluvní a objednáním zboží či služeb Kupující s cenou souhlasí. Ceny jsou uváděny online prostřednictvím webových stránek. Celková cena tvořená součtem cen veškerého objednaného zboží a služeb je Kupujícímu zobrazena prostřednictvím Webové stránky před tím, než učiní konečnou objednávku.

Ceny uvedené prostřednictvím Webových stránek jsou konečné a zahrnují DPH a další daně nebo poplatky, s výjimkou nákladů na doručení, platebních poplatků a celních poplatků, které jsou případně účtovány navíc.

2.3 Platba předem

Veškeré nákupy nebo objednávky služeb jsou podmíněny platbou zálohy v plné výši. Prodávající doručuje pouze plně uhrazené objednávky. Pokud není objednávka plně uhrazena do 15 dnů od jejího zadání, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

2.4 Způsoby platby a poplatky

Kupující si může zvolit jakýkoli způsob platby, který je k dispozici prostřednictvím webových stránek, jak je mu nabídnuto v průběhu procesu zadávání objednávky. Některé platební metody mohou podléhat poplatkům, které jsou účtovány navíc. V takovém případě je poplatek jasně uveden prostřednictvím Webové stránky při výběru způsobu platby. V případě použití poskytovatele platebních služeb může tento poskytovatel účtovat své vlastní poplatky.

2.5 Způsoby doručení a náklady na doručení

Zakoupené zboží bude Kupujícímu doručeno prostřednictvím poskytovatele zásilkových služeb vybraného Prodávajícím. Poskytovatele balíkových služeb si Kupující může zvolit pouze v případě, že jej Webové stránky k výběru poskytovatele balíkových služeb vyzvou. Náklady na doručení se mohou lišit v závislosti na místě doručení, které si Kupující zvolí, a budou Kupujícímu jasně vyčísleny Webovou stránkou před odesláním objednávky.

Digitální obsah je doručován elektronicky. Prodávající si za elektronické doručení neúčtuje žádné poplatky. Elektronické doručování může podléhat poplatkům účtovaným poskytovatelem telekomunikačních služeb, kterého Kupující využívá.

2.6 Informace o záruce

Na zboží a služby se vztahuje zákonná záruka za podmínek stanovených v oddíle 5 Podmínek.

2.7 Závazná lhůta

Smlouva o koupi zboží je závazná od okamžiku přijetí objednávky prodávajícím do okamžiku dodání zboží kupujícímu. Po dodání zboží je smlouva splněna a platí pro ni pouze určitá práva a závazky, jako je záruka, trvají.

Doba závaznosti smlouvy o poskytování služeb se může lišit v závislosti na objednaných službách a bude jasně uvedena na webových stránkách před podáním objednávky a uvedena v potvrzení objednávky, které kupující obdrží.

2.8 Informace o digitálním obsahu a kompatibilitě

Pokud je předmětem objednávky digitální obsah, pak budou informace o jeho funkčnosti a kompatibilitě jasně citovány webovou stránkou.

2.9 Náklady na komunikaci

Prodávající si neúčtuje žádné poplatky za komunikaci. Komunikace může podléhat poplatkům poskytovatele služeb, které kupující využívá (např. poskytovatel internetových služeb, poskytovatel telekomunikačních služeb).

2.10 Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy

Kupující vybírá zboží a služby prostřednictvím webových stránek vložením vybraných položek do nákupního košíku a následně odešle objednávku vyplněním pokladního formuláře. Odesláním pokladního formuláře dochází k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Smlouvu lze uzavřít pouze v anglickém jazyce.

Kupující si může před uzavřením smlouvy v pokladním formuláři zkontrolovat objednávku a před odesláním pokladního formuláře může objednávku změnit tak, že se vrátí do formuláře nákupního košíku a provede úpravy.

Smlouva je uložena v systému prodávajícího a kupující si může smlouvy prohlédnout po přihlášení do svého účtu.

2.11 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel je za standardních okolností oprávněn odstoupit od smlouvy do 60 dnů od dodání zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytování služeb Prodávajícím. Většina zboží, které Prodávající nabízí, jsou však exkluzivní kusy upravené dle přání Kupujícího různými způsoby, např. rytím na zakázku (např. iniciály Kupujícího, nápis). Na takové zboží upravené dle přání Kupujícího se ze zákona nevztahuje povinná 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy a Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení.

Pokud si Spotřebitel objedná standardní zboží nebo služby, pak se 60denní lhůta pro odstoupení od smlouvy uplatní běžně. V takovém případě může Spotřebitel odstoupit od smlouvy s využitím kontaktních údajů dostupných prostřednictvím webových stránek a zasláním Prodávajícímu poštou nebo e-mailem, případně využít jiné komunikační prostředky. Spotřebitel nese náklady na vrácení zboží Prodávajícímu, pokud nelze vzhledem k povaze zboží využít standardní poštovní službu. Spotřebitel je povinen uhradit cenu služeb poskytnutých před odstoupením od smlouvy.

Kromě výše uvedeného případu zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele (např. rytím na zakázku), není Spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je předmětem objednávky digitální obsah a tento digitální obsah byl se souhlasem Spotřebitele dodán Spotřebiteli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud byly se souhlasem Spotřebitele poskytnuty služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo za jiných okolností uvedených níže.

2.12 Řešení spotřebitelských sporů

V případě nespokojenosti na straně Kupujícího by se měl Kupující nejprve obrátit na Prodávajícího, aby věc vyřešil smírnou cestou k plné spokojenosti Kupujícího.

3. SMLOUVA O KOUPI ZBOŽÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1 Uzavření smlouvy

Prodávající učiní nabídku na prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím webových stránek, které obsahují specifikaci zboží a služeb, ceny a další smluvní údaje; tyto podmínky jsou součástí nabídky. Nabídka je učiněna s výhradami uvedenými v oddíle 2.5 Podmínek. Kupující uzavírá smlouvu vyplněním pokladního formuláře prostřednictvím Webové stránky a odesláním objednávky Prodávajícímu s výjimkami uvedenými v oddíle 2.5 Podmínek. Případné poznámky k objednávce vyplněné Kupujícím nejsou součástí smlouvy.

Doručení objednávky Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu Kupujícího. Potvrzení obsahuje shrnutí objednávky a tyto Podmínky a společně tvoří smluvní podmínky.

Před vyplněním pokladního formuláře nebo v rámci pokladního formuláře je Kupující povinen zřídit si účet v systému Prodávajícího zadáním e-mailové adresy a hesla. Kupující si může prohlížet objednávky po přihlášení do uživatelského účtu.

Digitální obsah může podléhat samostatným licenčním podmínkám.

3.2 Závazky smluvních stran

Na základě smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží nebo poskytnout služby, které jsou předmětem smlouvy, za předpokladu, že kupující zaplatil cenu v plné výši.

Kupující je podle smlouvy povinen objednané zboží a služby v plné výši zaplatit a zboží a služby od prodávajícího převzít a obdržet.

3.3 Ceny

Uzavřením smlouvy kupující akceptuje cenu zboží a služeb uvedenou v předložené objednávce.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Náklady na dodání, platební poplatky nebo celní poplatky mohou být v případě potřeby účtovány navíc. Celková cena může být zaokrouhlena na celé jednotky nahoru.

Případné slevy musí kupující uplatnit před uzavřením smlouvy prostřednictvím webových stránek (obvykle uplatněním kódu nebo kupónu v pokladním formuláři). Pozdější uplatnění slev nebo jiných výhod bude prodávajícím odmítnuto.

3.4 Platby

Prodávající si vyhrazuje právo zvolit způsoby platby podle vlastního uvážení. Dostupné platební metody jsou uvedeny v pokladním formuláři na Webových stránkách. Některé platební metody mohou vyžadovat použití služby třetí strany.

Všechny platby jsou splatné v době, kdy Kupující uzavřel smlouvu, pokud není na Webových stránkách uvedeno jinak.

Prodávající vystaví na veškeré platby fakturu v souladu se zákonem. Faktura bude Kupujícímu doručena prostřednictvím e-mailu.

V některých případech je prodávající povinen podle zákona o evidenci tržeb vystavit zákazníkovi účtenku a zaevidovat prodej na finančním úřadě online; v případě technických potíží tak může učinit do 48 hodin po ukončení prodeje. Účtenka je poskytována online prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem.

3.5 Rezervace

Za níže uvedených okolností není smlouva uzavřena odesláním objednávky prodávajícímu a platí níže stanovený postup:

 • celkový počet objednaných položek přesahuje 30 v jedné objednávce nebo více objednávek učiněných stejným kupujícím v jednom měsíci;
 • objednaná položka nebo položky nejsou skladem nebo se již nevyrábí;
 • cena uvedená na webových stránkách byla zjevně nesprávná (např. chybí číslice, je podezřele nízká, sleva je vyšší než 50 % původní ceny bez zvláštních okolností nebo za podobných okolností);
 • systém poskytl kupujícímu slevu, která je Kupující nemá nárok na vícenásobné nekumulativní slevy ani je nepřijal z důvodu poruchy, nehody nebo nesprávného jednání Kupujícího;

Za výše uvedených okolností je prodávající oprávněn odmítnout uzavření smlouvy zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy kupujícímu prostřednictvím e-mailu do 15 dnů od odeslání objednávky prostřednictvím webových stránek. Pokud prodávající oznámení o odstoupení od smlouvy nezašle, je smlouva uzavřena. V takovém případě je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím neplatná. V takových případech jsou strany oprávněny požadovat vrácení poskytnutého plnění nebo provedených plateb.

V případě, že kupující uvede neplatnou, nesprávnou e-mailovou adresu nebo e-mailovou adresu, která kupujícímu nepatří, pak prodávající neodpovídá za nedoručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Smlouva je neplatná i bez oznámení o odstoupení od smlouvy v případě zneužití platebních údajů (např. údajů o platební kartě), neplatnosti nebo nesprávnosti údajů Kupujícího nebo v případě, že Prodávající má důvodné podezření, že údaje Kupujícího jsou neplatné nebo nesprávné. Prodávající je povinen informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy s uvedením důvodu nebo bez uvedení důvodu ve lhůtě 60 dnů ode dne:

 • dodání zboží Kupujícímu nebo poslední dodávky zboží, je-li dodávka rozdělena na více dodávek;
 • prvního dodání zboží, pokud se jedná o smlouvu trvající;
 • uzavření smlouvy, jedná-li se o smlouvu o poskytování služeb;

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se na zboží, které je upraveno podle přání Spotřebitele povinným gravírováním, nevztahuje 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy a Spotřebitel není oprávněn od smlouvy o prodeji takového zboží odstoupit ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

4.2 Omezení práv Spotřebitele

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy za následujících okolností:

 • zboží bylo upraveno podle přání Spotřebitele, což zahrnuje i případy, kdy bylo zboží objednáno s rytinou na zakázku;
 • digitální obsah byl se souhlasem spotřebitele dodán spotřebiteli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • služby byly poskytnuty před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy se souhlasem spotřebitele;
 • cena zboží závisí na výkyvech finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a které mohou nastat v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy;

4.3 Vrácení zboží

Kupující je povinen vrátit obdržené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být vráceno kompletní spolu s veškerým souvisejícím příslušenstvím, dokumentací, nepoškozené a čisté.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží způsobené nadměrným používáním nebo nevhodným zacházením se zbožím. V takových případech je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody a odečíst ji od vrácené částky.

Pokud zboží nelze vrátit standardní poštovní službou, hradí kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

4.4 Vrácení peněz

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peníze bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým kupující provedl platbu.

Pokud se Kupující rozhodl jiný způsob doručení než nejlevnější, pak je prodávající oprávněn uhradit pouze náklady na nejlevnější způsob doručení.

Prodávající není v žádném případě povinen provést vrácení peněz dříve, než je zboží prodávajícímu vráceno nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu již odeslal.

4.5 Obecné právo na odstoupení od smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co druhá strana podstatně poruší smlouvu. Porušení smlouvy se považuje za podstatné, pokud by smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by o tomto porušení věděla.

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je smlouva porušena pouze prodlením s dodáním zboží, které je kratší než 3 měsíce.

4.6 Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy za následujících okolností:

 • kupující neuhradí cenu v plné výši do 15 dnů od uzavření smlouvy;
 • prodávající nemůže smlouvu splnit na základě okolností, které nemůže ovlivnit;
 • objednané zboží není skladem nebo se již nevyrábí;
 • kupující odmítne poskytnout potřebnou součinnost nebo ji neposkytne;
 • náklady na splnění smlouvy se mezi dnem platby a dnem dodání zboží podstatně zvýšily;

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Způsoby dodání

Prodávající si vyhrazuje právo zvolit způsoby dodání dle vlastního uvážení. Dostupné způsoby dodání jsou přehledně uvedeny na webových stránkách.

Zboží je doručováno prostřednictvím poskytovatele balíkových služeb. Prodávající si vyhrazuje právo zvolit poskytovatele balíkových služeb dle vlastního uvážení. Pokud je na Webových stránkách k dispozici výběr poskytovatelů balíkových služeb, může si Kupující vybrat poskytovatele balíkových služeb. Podrobné podmínky pro různé poskytovatele balíkových služeb jsou k dispozici prostřednictvím Webových stránek.

Digitální obsah poskytuje prodávající elektronicky, a to buď tak, že kupujícímu umožní digitální obsah stáhnout, nebo tak, že umožní online přístup k obsahu prostřednictvím Webové stránky nebo jiným způsobem.

5.2 Poplatky

Doručení prostřednictvím poskytovatelů balíkových služeb může být zpoplatněno v závislosti na objednaném zboží a místě doručení. Náklady na doručení jsou přehledně uvedeny na Webových stránkách.

5.3 Doručení zboží

Zboží odeslané Spotřebiteli je doručeno okamžikem jeho vyzvednutí Spotřebitelem. Zboží zasílané Podnikateli je doručeno okamžikem předání prvnímu poskytovateli balíkových služeb.

Prodávající si vyhrazuje právo požádat Kupujícího o prokázání totožnosti Kupujícího při dodání zboží předložením dokladu totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas). Pokud Kupující na výzvu Prodávajícího nebo jeho smluvního partnera (např. poskytovatele balíkových služeb) neprokáže nebo odmítne prokázat svou totožnost, je Prodávající oprávněn odmítnout předání zboží. Kupující odpovídá za škodu a náklady spojené s opakovaným doručením.

5.4 Kontrola

Kupující je povinen před převzetím zásilky od prodávajícího nebo poskytovatele balíkových služeb zásilku důkladně zkontrolovat (údaje o zásilce, případné poškození obalu apod.). Kupující je povinen odmítnout převzetí nesprávné nebo poškozené dodávky. V případě převzetí poškozené dodávky je Kupující povinen popsat poškození v dodacím listu poskytovatele balíkových služeb. Poškozenou nebo nesprávnou dodávku je kupující povinen bez zbytečného odkladu nahlásit prodávajícímu. Pozdější reklamace nesprávných nebo poškozených dodávek může být prodávajícím odmítnuta.

Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po dodání prohlédnout a případné zjevné vady bez zbytečného odkladu reklamovat v souladu s bodem 1. tohoto článku. 5 Podmínek. Prodávající může pozdě uplatněné reklamace odmítnout.

5.5 Dodací lhůty

Prodávající dodá zboží a služby v dodacích lhůtách uvedených na webových stránkách. Není-li dodací lhůta uvedena Webovou stránkou, pak Prodávající odešle zboží, které je označeno jako "skladem", do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy nebo do 6 měsíců, pokud má být zboží upraveno podle přání Kupujícího (to zahrnuje i gravírování na zakázku).

Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůty oznámením doručeným na e-mail kupujícího v případě, že jakákoli neočekávaná událost zabrání prodávajícímu dodat zboží nebo služby včas.

Prodávající není povinen dodat zboží nebo poskytnout služby dříve, než kupující uhradí celou cenu.

Prodávající neodpovídá za opožděné dodávky ze strany poskytovatelů balíkových služeb nebo v případě zásahu vyšší moci či narušení IT systémů.

6. ZÁRUKA

6.1 Vady

Plnění má vady, pokud nemá sjednané vlastnosti nebo je dodáno něco jiného, než bylo sjednáno. Prodávající odpovídá pouze za vady, které mělo plnění v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se vada projeví později. Za vady, které se projeví později, odpovídá prodávající pouze v případě, že tyto vady jsou důsledkem porušení povinností prodávajícího. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího okamžikem dodání zboží dle bodu 4 Podmínek.

6.2 Záruční lhůty

Kupující je povinen uplatnit záruku bez zbytečného odkladu poté, co se vada projeví, nejpozději však ve stanovené záruční době.

Není-li na Internetové stránce uvedeno jinak, činí záruční doba pro Spotřebitele 24 měsíců. Vezměte prosím na vědomí, že na většinu zboží se vztahuje záruka 60 měsíců.

Kupující může odmítnout reklamaci uplatněnou opožděně nebo po uplynutí záruční doby.

Pokud se vada projeví za 6 měsíců po dodání, má se za to, že zboží mělo vadu již v době dodání.

6.3 Omezení záruky

Prodávající neodpovídá za vady:

 • způsobené obvyklým opotřebením a běžným používáním;
 • způsobené kupujícím;
 • o kterých Kupující věděl před převzetím dodávky nebo pokud byla vada zjevná před dodáním;
 • na zboží byla před dodáním poskytnuta sleva a tato skutečnost byla výslovně uvedena;

6.4 Práva kupujícího

Má-li Plnění vady, má Spotřebitel následující práva:

 • na odstranění vady výměnou (tj. dodáním nové věci nebo chybějící věci nebo chybějící součásti), není-li to vzhledem k povaze vady neadekvátní. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat pouze výměnu této součásti;
 • Pokud by výměna nebyla přiměřená povaze vady, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na odstranění vady;
 • Nelze-li vadu odstranit ani výměnou, ani opravou, má spotřebitel právo na náhradu škody. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit;
 • pokud spotřebitel nemůže věc řádně užívat pro opakované vady po opravě nebo pro větší počet vad, má spotřebitel právo požadovat výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy;
 • v každém případě je spotřebitel oprávněn požadovat přiměřenou slevu namísto některého z výše uvedených práv;

Neodstraní-li prodávající vadu v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 6 měsíců poté, co kupující poskytl potřebnou součinnost k opravě, je kupující oprávněn požadovat místo toho přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci v souvislosti s vadou, pokud nemůže vrátit původní věc ve stavu, v jakém ji obdržel, ledaže by se jednalo o změnu stavu:

 • je důsledkem prohlídky za účelem zjištění vady;
 • je důsledkem užívání věci před tím, než se vada projevila;
 • není důsledkem jednání nebo opomenutí kupujícího;

6.5 Uplatnění záruky

Kupující je povinen uplatnit záruku v souvislosti s vadou, kterou mohl zjistit při řádné prohlídce bez zbytečného odkladu po prohlídce, a v souvislosti s jinými vadami bez zbytečného odkladu poté, co se vada stala zjevnou. Opožděně uplatněné nároky ze záruky může prodávající odmítnout.

Kupující je povinen zvolit právo vyplývající z vady v oznámení o reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po oznámení. Zvolené právo nemůže Kupující bez souhlasu Prodávajícího změnit, ledaže si zvolil opravu a vada se ukáže jako neopravitelná.

Kupující je povinen na žádost Prodávajícího předat věc k prohlídce.

7. SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ

7.1 Smírné řešení

Případné spory vyplývající ze smlouvy budou řešeny smírně jednáním smluvních stran. Pokud se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, bude řešen příslušným soudem.

7.2 Příslušné orgány pro řešení sporů

Spory vyplývající ze smlouvy řeší příslušné soudy Švýcarsko.

Spotřebitel se může domáhat řešení sporu u orgánu mimosoudního řešení sporů podle oddílu 1.12 Podmínek.

7.3 Rozhodné právo

Smlouva se vykládá podle švýcarského práva a smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude vykládána podle švýcarského práva. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze smlouvy budou řešeny podle švýcarského práva. Smluvní strany se dohodly, že Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Žádná licence

Na základě této smlouvy se neuděluje žádná licence. Kupující není oprávněn používat žádné registrované ochranné známky, názvy výrobků, firemní a produktová loga prodávajícího nebo jeho obchodních partnerů.

8.2 Změny

Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran v písemné formě včetně e-mailové korespondence na e-mailové adresy uvedené smluvními stranami.

8.3 Spolupráce

Smluvní strany se zavazují poskytnout potřebnou součinnost k plnění smlouvy.

8.4 Účinnost

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2020 a ruší předchozí verze.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Prodávající je oprávněn použít některé osobní údaje o kupujícím za účelem plnění smlouvy. S osobními údaji je nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy a veškeré informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů prodávajícího, které jsou dostupné prostřednictvím webových stránek.